Home » Vydání 18-2019 » Z podniku » Setí s odstupem za přípravou– tenkrát a dnes (Michael Horsch)

Setí s odstupem za přípravou– tenkrát a dnes

Proces setí s odstupem za přípravou byl velmi rozšířený na začátku 90. let ve východním Německu. Mezitím se toto setí stává znovu tématem. Michael Horsch vysvětluje důvody.

terraHORSCH: Pane Horschi, jaké byly začátky tohoto setí?
Michael Horsch:
Počátkem 90. let jsme ve východním Německu prodali nějaké secí stroje PD 12. PD 12 byl tehdy prvním pneumatickým secím strojem HORSCH s více než 12 m pracovního záběru a zároveň také jedním z největších secích strojů na evropském trhu.

Tehdy měl standardní traktor 180 PS a hodil se tak dobře k tahání PD 12. Půda ovšem musela být předběžně připravena intenzivněji a při setí do mulče to nebylo tak jednoduché. U lehkých půd to fungovalo dobře, ale u těžkých půd to bylo výrazně obtížnější a musely se předtím provádět dva až tři operace. Proto byly potřebné dva až tři dodatečné traktory jen pro připravu seťového lůžka. Včetně secího stroje byly vždy potřeba tři až čtyři traktory. Kvalita výsevu byla podle přípravy seťového lůžka někdy lepší a někdy horší. Tento způsob setí by v určité době stále omezován kvůli stále silně vyskytujícímu setí do mulče. Současně pomalu přicházely na trh první traktory s 250 PS. S nimi bylo možné provádět podmítku strniště a mělké zpracování půdy s pracovním záběrem 6 m. Kromě toho se začaly uplatňovat na trhu první radličkové secí stroje a po nějaké době i stroje s talířovými secími botkami.
Počátkem 21. století se od traktorů 250 PS pomalu přešlo do třídy 300 PS. Pracovní záběry se tím dále zvětšily a pro zpracování půdy byly na trhu stroje s 6 až 8 m. Pro výsev jsme pak také uvedli na trh kombinovaný secí stroj HORSCH Pronto. To pro nás bylo velkým úspěchem. Produkoval nejen finální jemnou půdu, nýbrž umožnil také přesné setí při proměnlivých půdních podmínkách a různé přípravě. Provozy mohly díky větším traktorům a strojům HORSCH Pronto s jedním traktorem připravovat a sít současně, což nebylo dříve možné a současně bylo dosahováno velkých plošných výkonů.
Ve stejné době přicházely ve velké míře na trh krátké talířové podmítače a rozteče slupic na kypřičích se zmenšily: z 30 cm až na 20 cm. Technika utužení válci a pěchy atd. byla neustále zdokonalována.

terraHORSCH: Jak to pak šlo dále v letech 2010?
Michael Horsch:
Okolo roku 2010 šel výkon traktorů pomalu směrem k 350 PS a pracovní záběr strojů HORSCH Pronto se vyvinul až na devět metrů. V této době začalo být pro větší provozy stále obtížnější nalézt kvalifikované pracovníky pro zvládnutí neustále se zkracujících pracovních špiček. Z tohoto důvodu jsme zvětšili pracovní záběry strojů HORSCH Pronto na 12 m. Problémem však přitom bylo, že traktory silné 400 PS neměly dostatečný výkon k tažení stroje HORSCH Pronto 12 SW. K tomu bylo potřeba 500 až 600 PS. Jen málo zemědělců bylo připraveno si kvůli tažení secího stroje pořídit další traktor této velikosti. A vůbec jsou 25tunové traktory před secím strojem v již intenzivně obdělaných polích příliš!  Museli jsme se podstatně zabývat změnou procesu. Na jednu stranu bylo cílem vysévat stále rychleji, ale na druhou stranu bylo stále méně personálu v provozech a pracovní vytížení stále narůstalo.

terraHORSCH: Jak tato změna procesu začala?
Michael Horsch:
V našem vlastním provozu AgroVation se před pěti lety začalo s tím, že jsme všeobecně zavedli „Controlled Traffic Farming“ (CTF) s 12 m pracovním záběrem na všech plochách. Problémem však přitom bylo, že byl stroj Pronto 12 SW, který se skládal ze zásobního vozu a zavěšeného 12 m Pronto, na menších plochách příliš dlouhý a nešikovný. Nápad pak byl přestavět existující stroj na ukládání kukuřice Maestro s těžkou diskovou botkou v paralelogramové verzi, aby tak bylo možné vysévat obiloviny na 12 m šířce. To také docela dobře fungovalo, pouze ukládání osiva při proměnlivých půdních podmínkách bylo částečně velmi neuspokojivé. Vlastně jsme to měli vědět už předem, neboť i paralelogramová secí botka s kopírovacím kolečkem ležícím za ní nemůže nerovnosti terénu a především různou hutnost povrchu dobře vyrovnávat. Již před téměř 20 lety jsme to poznali s naším vývojem stroje Pronto, kde jednoramenná dvoutalířová botka vysévala do předtím utuženého pásu – proces setí, který se ve světě extrémně často kopíruje, a i dnes je ještě velkým úspěchem. V souhrnu lze říci, že jsme s naší těžkou paralelogramovou botkou měli správnou ukládací techniku, když bylo i seťové lůžko trochu hrubší. Ovšem secí stroj bez předbíhajícího kolového pěchu jako u Pronta nemohl naše nároky na rovnoměrnou secí hloubku splnit. Z toho pak také vznikl princip Serto SC: kompaktně složený jako Maestro SW, s plnohodnotným kolovým pěchem a nově vyvinutou paralelogramovou botkou PowerDisc.

terraHORSCH: V čem dnes spočívají přednosti tohoto procesu?
Michael Horsch:
Standardní traktory se zatím pohybují ve třídě přibližně 400 PS. I 12 m Joker nebo 12 m Cruiser lze k přípravě seťového lůžka táhnout se 400 PS. Mnoho velkých provozů disponuje nicméně většinou také traktorem s výkonem až 600 PS, který pak lze použít při obtížných podmínkách i k přípravě seťového lůžka. S pracovním záběrem 12 m se tedy nyní pole nejen připravuje, nýbrž lze i s 12 m širokým strojem HORSCH Serto sít. Při obou pracovních cyklech je optimální rychlost 12 až 15 km/h. Tak je možné s dvěma traktory o výkonu 400 PS optimálně připravit a zasít 100 až 200 ha za den obilovin a řepky. A to, jak ukazuje naše vlastní zkušenost, i u polí mezi 10 až 20 ha. Tento způsob přípravy také dovoluje individuálně reagovat na velmi mokré nebo extrémně suché podmínky, načasováním přípravy a výběrem techniky pro přípravu seťového lůžka jako Joker nebo Cruiser.
Dalším důležitým tématem, na které se musí pamatovat, je stopa traktoru, který je spojen se strojem Serto. Systém krojidel se zvlněným profilem zpracuje stopu traktoru i při vysokých rychlostech. Důležité přesto je, aby byl traktor správně obutý a nebyl příliš těžký.

Zde se nabízí systém CTF, u kterého jedou traktor k přípravě seťového lůžka a traktor pro Serto ve stejné stopě. S panem Prof. Dr. Bauerem z vysoké školy Triesdorf v současnosti přesně vypracováváme, jaké výhody pro výnos tento systém přináší.

terraHORSCH: Proč jsou především větší provozy nadšené pro proces oddělené přípravy od setí?
Michael Horsch:
Hlavním důvodem je vysoký plošný výkon při optimální kvalitě práce. Serto ale také přesvědčuje velmi rychlým a kompaktním složením a velmi bezpečnou stabilitou na vozovce.Dalším důvodem jsou stroje s pracovním záběrem 12 m Joker nebo Cruiser s malým tahovým odporem pro které často stačí výkon od 400 PS. Pokud by měl přijít zákaz glyfosátu, je tento proces dokonce nutností. Neboť jak jinak lze lehký zelený porost před výsevem ještě odstranit, než podřezáním a ponecháním na povrchu aby vyschl.Přednostmi stroje Serto SC jsou kompaktní design, snadná obsluha a robustnost. Chceme-li dále zvyšovat přesnost, musíme právě na sypkých půdách mluvit o secích botkách. Pro získání větší průchodnosti v oblasti secích botek jsou tyto uspořádané ve dvou řadách. Tím může botkami protékat více půdy a posklizňových zbytků. Nevýhoda na lehkých půdách: Zemina od druhé řady secích botek dopadá na první již osetou řadu. Důsledkem mohou být rozdíly hloubky výsevu. Stejně dlouhé botky nabízejí výhodu odstranění tohoto efektu. Ovšem právě na těžkých půdách musí být pole dobře a jemně předpřipravené, aby se zabránilo ucpávání. Zde vidíme jasnou potřebu na trhu dále pracovat na bodě přesnost při výsevu.

terraHORSCH: Na co musejí dbát zemědělci, kteří chtějí ještě také současně na polích používat plečku?
Michael Horsch:
Aktuálně se velmi intenzivně zabýváme plecí a zavlačovací technikou. Rozšíření biologického zemědělství a narůstající ochotu konvenčních provozů se zabývat hybridním zemědělstvím znamená využívat mechanická ošetření porostu. Má-li se plečkovat v porostu, musí se, kromě dostatečné rozteče řádků od 25 do 35 cm, dbát na rovnoměrnost roztečí. Zde může být již zmiňované uspořádání secích botek v jedné řadě, nebo jinými slovy stejně dlouhá botka, klíčovým prvkem. Nezáleží, zda na rovině nebo na svahu – rozteče řádků zůstávají vždy rovnoměrné, neboť nemůže dojít ke sbíhání. V této chvíli máme velmi dobré zkušenosti s naším strojem Avatar 12.25 SD. Pro plečkování je ideální 25centimetrová rozteč řádků, jednonosníková konstrukce a velký pracovní záběr. Tak jsou splněny všechny požadavky na secí techniku.

Proces odděleného setí je perfektním řešením, když se chce člověk dobrovolně zříci glyfosátu nebo jej z donucení vynechat.

terraHORSCH: Na co je třeba dbát ve vztahu k tlaku pneumatik a pracovnímu záběru?
Michael Horsch:
Důležité je si všímat poměru ujeté plochy vůči ostatní ploše, kromě toho ještě vzorku pneumatiky a celkové hmotnosti.
Jedním ze základních principů odděleného setí je udržovat podíl stop co nejmenší. Z toho lze odvodit, že je tento proces účelný pouze při větších pracovních záběrech. Momentálně k tomu nabízíme techniku s pracovním záběrem 10 m a 12 m, uvažujeme však také, že v budoucnu nabídneme pracovní záběry již od 8 m. Kromě podílu stop je však velkým ovlivňujícím faktorem také stopa samotná. Je důležité používat optimální tlak pneumatik nebo alternativně používat traktory s pásovým podvozkem.