Home » Vydání 18-2019 » Reportáž z podniku » Kvalita dělá rozdíl : Bröcker GmbH (DE)

Kvalita dělá rozdíl

Bröcker GmbH (DE)

Být ve výkonu a kvalitě práce lepší než jiní, je nárok podniků služeb Bröcker v Harvesse u Braunschweigu. Co to znamená a jakou roli při tom hraje správná technika ukázala návštěva v tomto podniku.

Sluneční svit, jasná obloha a dobře proschlá půda - pro výsev kukuřice bychom si lepší podmínky nemohli přát. Nils Quilitz, jeden ze tří společníků podniku Bröcker ve wendeburgské části obce Harvesse, řídí traktor s diskovým secím strojem HORSCH Pronto 6 AS na poli velkém asi 3 ha. Plocha byla předtím nakypřena, povrch půdy byl optimálním stavu, je tedy nejvyšší čas vysít kukuřici. Avšak v tomto případě ne proto, aby se využila zbytková vlhkost půdy, nýbrž proto, že aplikace pro předpověď počasí oznámila od dvanácté hodiny déšť.
Počítá se každá hodina, neboť nyní, na konci dubna, je sice část obdělávaných ploch kukuřice již hotova, ale dvě třetiny ještě čekají. „Přestože po velmi suché zimě déšť naléhavě potřebujeme, mohl by nyní ještě chvíli vyčkat“, míní Gregor Bröcker, který spolu s Andreasem Heikem podnik jako společník ve funkci jednatele řídí. Bröcker mě vzal autem na pole, aby mi ukázal stroj při práci a umožnil mi jej vyfotit.
Kukuřice tvoří největší část z celkových cca 2000 ha, které tým podniku služeb v průměru za rok pro své zákazníky oseje, další části tvoří obiloviny, meziplodiny, řepka a sója. Cukrová řepa k tomu zcela vědomě nepatří, ačkoliv region nedaleko Braunschweigu patří k dolnosaským řepným baštám. „Často si ji zemědělci vysévají sami nebo existují jiné podniky služeb, které se na to specializují. Proto tuto službu vypouštíme, neboť konkurence je i tak dostatečně velká“, oznamuje dále Gregor Bröcker.

Nadchnout zákazníky

Poté, co souprava zasela souvrať, kontrolují Nils Quilitz a Gregor Bröcker kvalitu výsevu. Na různých místech opatrně odkryjí a zkontrolují kvalitu uloženého osiva v řádku. Vše je v pořádku, hloubka ukládání a vzdálenost mezi zrny je na výbornou. Hloubka ukládání je z pohledu Gregora Bröckerse tím nejdůležitějším aspektem, který rozhoduje o rychlosti klíčení a vzcházení. To stejné jako pro hloubku platí i pro přesné umístění dávky hnojiva pod patu.

Dle Gregora Bröckera je v této souvislosti velmi nápomocné automatické přizpůsobování přítlaku na botku AutoForce řízené přes ISOBUS a paralelogramové vedení secí botky, která spolehlivě pracuje i při velmi rozdílných druzích půd a na nehomogenních plochách. S tímto systémem má tým Bröcker od zakoupení stroje Pronto AS v kombinaci s Maestro v roce 2018 velmi dobré zkušenosti. „Tuto přesnost jsme u žádného jiného výrobku dosud nezaznamenali“, říká Andreas Heike poté, co jsme se vrátili do provozního areálu v Harvesse. „A testujeme zpravidla velmi důkladně, než se pro nějaký výrobek nebo stroj rozhodneme“, dodává. „Spolehlivost a kvalita jsou pro nás coby podnik služeb alfou a omegou. Naší devizou je: podpořit zákazníky co nejlépe při jejich práci, a přitom mít sami optimální kvalitu a spolehlivost jako měřítko. Chceme, aby naše práce měla znatelně lepší výsledky než našich kolegů z oboru. Jen tak se můžeme odlišit a naše zákazníky trvale získat“, zdůrazňuje.
Jako příklad uvádí Andreas Heike výsevní rychlost: „Rychle umí každý, a přestože mnoho výrobců tvrdí opak, přesnost ukládání definitivně utrpí (a tím kvalita výsevu), je-li kukuřice seta rychlostí 18 nebo 20 km/h. Přirozeně, i my si přejeme dobré plošné výkony za hodinu, již s ohledem na hospodárnost. Ale určitě ne na úkor kvality práce“, říká. A to by mělo platit nejen pro trojici na vrcholu podniku, ale i pro devět stálých zaměstnanců a četné sezónní pomocníky, dodává Gregor Bröcker: „Záleží jen na kvalitě – a to splňuje celý náš tým velmi dobře“, těší se.

Jeden za všechny

Znatelně lepší a jiní než průměr: tento postoj zastává harvesseská trojice podnikatelů i při výběru a obstarávání nových technických řešení, která ještě nejsou všude standardem. Příkladem toho byla již před dvanácti lety aplikace kejdy vlečnými hadicemi na pracovním záběru 27 m a v kolejových řádcích, přičemž v širokém okolí takto tehdy ještě nikdo nepracoval. Nebo to, že jsme jako první v regionu prováděli výmlat kukuřice na zrno. Poptávka po této službě mezitím vzrostla na cca 600 ha/rok, jak informuje Andreas Heike. Další službou je práce překládacího vozu při sklizni kukuřice na siláž. Nelze opomenout v roce 2018 zakoupené nové žací ústrojí Draper, se kterým bude Bröcker sklízet první plochy sóji v severním výběžku pohoří Harz.
V neposlední řadě je třeba uvést stroj Maestro RC pro již zmíněný stroj Pronto 6 AS, který byl v podniku služeb Bröcker poprvé využit letos na jaře. S tímto strojem je možné zasít kukuřici, sóju ale také obiloviny a další plodiny. To zlepšuje vytížení stroje a celkovou hospodárnost. „Celkový pracovní záběr 6 m je rozdělen dvěma rozdělovači do dvou segmentů po 3 m. Tento postup umožňuje aplikaci kolejových řádků pro všechny záběry postřikovačů“, vysvětluje Gregor Bröcker.

„Zpočátku jsme byli skeptičtí, zda je pro nás tento pracovní princip skutečně vhodný. Ale i v tomto případě jsme si mohli techniku nejprve důkladně vyzkoušet, což je z mého pohledu rovněž jedním z kladů firmy HORSCH. Chtěli jsme být nejprve přesvědčeni o funkční bezpečnosti a kvalitě práce před nasazením stroje na plochách našich zákazníků“, líčí své přesvědčení. „A letošní vzcházení nám potvrdilo, že stroj Maestro RC byla správná volba“, dodává Gregor Bröcker.

Určitý rozdíl

Podnik služeb má stejné požadavky i na kvalitu techniky pro půdozpracující stroje. Zpracování půdy není hlavním pilířem obratu, neustále se však rozvíjí, jak informuje Andreas Heike. Významným faktorem přitom je rostoucí počet hektarů zemědělských ploch, které jsou podnikem Bröcker na objednávku zákazníků kompletně obdělávány. Stále více pověřují zemědělci harvesseského poskytovatele služeb také samostatnou službou zpracování půdy. Často jsou to sami vedoucí podniku, kteří z různých důvodů již nechtějí investovat do nové techniky nebo jsou vázáni jinými činnostmi, jak vysvětluje Heike.

Strojové vybavení pro zpracování půdy u podniku Bröcker tvoří již také stroje HORSCH, především talířový podmítač Joker 6 RT s pracovním záběrem 6 m a nožovým válcem, výborným pro zpracování kukuřičného strniště, zapracovávání kejdy a meziplodin nebo jako klasická příprava seťového lůžka. Letos na jaře podnik testoval radličkový kypřič Terrano 4.4 GX s pracovním záběrem 4 m. Podnik byl s prací stroje spokojen a následně jej zakoupil. Ve specifikaci kypřiče si podnik Bröcker zvolil pěch SteelFlex, jehož pracovní výsledek při utužení půdy jednoznačně majitele přesvědčil. „Utužení je na našich velmi rozdílných půdách jedním z nejdůležitějších aspektů“, zdůvodňuje Andreas Heike své rozhodnutí.
Jako „určitý rozdíl“ oba vnímají, mimo technické koncepty, kvalitu produktů a možnosti si stroj důkladně otestovat. Rovněž poradenství, péče o zákazníka a dostupnost náhradních dílů zajištěnou výrobcem, resp. jeho specializovaným prodejcem je důležitá součást vztahů. I v tomto ohledu má společnost HORSCH v regionu Braunschweig-Peine dobrou pozici. Prodejcem je zde NewTec Peine – kontaktními osobami ve věcech HORSCH jsou zde Jochen Etzold a Fabian Knarr, s nimiž má podnik dlouholetý a intenzivní vztah, jak zdůrazňuje Andreas Heike. „Pro nás, jakožto poskytovatele služeb, je rozhodující spolehlivost techniky. V případě, že se někdy vyskytne problém, což se může stát u každého výrobce, je pro nás velmi důležitá okamžitá pomoc ze strany servisu. Víme, že v případě takové situace jsme u Jochena Etzolda a u firmy HORSCH ve velmi dobrých rukou. I zde platí: Kvalita dnes a v budoucnu dělá rozdíl více než kdy předtím“, zdůrazňuje nakonec.