Home » Vydání 23-2021 » Aktuality » Srovnání systémů AirVac a AirSpeed

Srovnání systémů AirVac a AirSpeed

Už dva roky se dávkovače AirVac a AirSpeed úspěšně používají v univerzálně použitelném přesném secím stroji Maestro společnosti HORSCH. Dva zemědělci z praxe referují, jaké s nimi mají zkušenosti.

Kromě velmi vysoké přesnosti při ukládání osiva se oba dávkovací systémy u všech plodin a u všech zrnitostí osiva vyznačují mimořádně spolehlivým výkonem. K tomu se ještě přidává velmi jednoduché ovládání a vysoká uživatelská přívětivost, např. při změně plodiny. Téměř na všech trzích jsou tyto dva dávkovače stále více zastoupené.

Se dvěma různými systémy jednocení v nabídce se dá lépe vyhovět rozdílným půdním podmínkám na jednotlivých trzích. Kromě přesnosti a bezpečnosti použití hraje nakonec roli především optimální růst rostlin a dodržení, popř. využití optimálních období pro setbu. Následující dva příklady mají ozřejmit, jak rozdílné jsou požadavky, které zákazníci, resp. lokality na stroje kladou.

Systém AirVac

Za vlhkých, resp. poněkud mokrých podmínek se v Jižní Americe seje především brzy na jaře, kdy je třeba vyset letní plodiny. K tomu si musíme umět představit, jak pěstitelská praxe v Brazílii, konkrétně v sójových oblastech v Mato Grosso a Mato Grosso do sul, vypadá: sójové boby se zde sejí hlavně na jaře a jsou první ze dvou plodin, které se ročně pěstují. Jako druhá plodina často následuje kukuřice nebo meziplodina/ozelenění.

Je tomu tak i v hospodářství Renata Ducha ve svazovém státě Mato Grosso do sul. Jeho pěstitelský rok začíná na konci září sójovými boby. V té době jsou půdy velmi dobře nasycené vodou a další srážky během setí se starají o to, že výsev probíhá za mokra. Společně s vysokými teplotami a intenzivním slunečním svitem jsou to pro růst sójových bobů skvělé podmínky. Preferovaným systémem pro setbu sóji a také kukuřice je bezorebné obdělávání půdy. Kvůli vysokým ročním srážkám je při této praxi mimořádně důležité, aby půdu co nejvíce pokrývaly posklizňové zbytky, popř. meziplodiny.

Nejdříve je nutné se pomocí speciálních nástrojů propracovat přes vrstvu organického materiálu, který chrání půdu před erozí. Pod touto vrstvou, která je někdy i velmi silná, se pomocí řezných disků nebo kombinací disk-radlička připraví secí brázda. Nakonec se pomocí dávkovače AirVac seje přímo do otevřené brázdy. Zpravidla se přitom dosahuje rychlosti 8 až 9 km/h, aby organická hmota neměla moc velkou sílu růst. Setba se většinou nepřerušuje ani při deštích.

Kromě sójových bobů je druhou nejdůležitější plodinou kukuřice. Pro obě tyto plodiny je vyžadována vysoká přesnost uložení osiva.

V uvedených podmínkách se dají plně využít přednosti dávkovače AirVac. Nejdůležitější u něj je snadné nastavení podle plodiny a nekomplikované přestavení ze sóji na kukuřici a naopak.

Skutečnost, že se dávkovač AirVac skvěle hodí pro mokré podmínky setby, se dá dobře vysvětlit na základě funkčního principu:

V krytu dávkovače AirVac panuje podtlak. Díky vytvořenému vakuu se zrna nasávají do dávkovacího kotouče. Univerzální jednotící zařízení zajišťuje, že otvory v kotouči nejsou obsazeny dvěma zrny, a pracuje bez nutnosti dalšího nastavení. Při ukládání osiva se vakuum přeruší a zrna volně padají speciálně optimalizovanou spádovou trubkou do secí brázdy. Dávkovač AirVac tak může pracovat v brázdě se záchytným kolečkem i bez něj.

Při práci ve vlhkých nebo spíše suchých podmínkách záchytné kolečko při vyšších pracovních rychlostech – v tomto případě do 12 km/hod – zajišťuje, že se zrna v secí brázdě okamžitě uchytí a nejsou unášena pryč. Navíc přitlačení zrna do secí brázdy zajistí dobrý přístup ke spodní vodě a tím co nejrychlejší a nejrovnoměrnější klíčení. Pokud jsou však podmínky při setbě velmi vlhké až mokré, dá se pracovat bez záchytného kolečka, např. aby k němu osivo nezůstávalo přichycené. Přístup k vlhkosti je za těchto podmínek stále ještě dobře zajištěn. Záchytné kolečko se aktivuje, resp. deaktivuje jednoduchým přepnutím.

Renato Duch, skupina Duch

„V hospodářství máme stroje se starým dávkovačem i s novým dávkovačem AirVac. Oba dávkovací systémy jsou velmi dobré. Rozdělení osiva bylo dobré už v minulosti a teď se dokonce ještě zlepšilo. Zjistili jsme, že systém AirVac je jednodušší a funguje spolehlivěji.
Už starý dávkovač odváděl vynikající práci. AirVac přinesl další zlepšení, především co se přizpůsobení se osivu a výsevním podmínkám týče.
Hlavní rozdíl podle mě spočívá v tom, že se výrazně zjednodušilo nastavení. Například u přívodního hradítka pro osivo, které se dá nyní nastavit zvenku, aniž by bylo nutné dávkovač otvírat. Odpadá také použití kovových kotoučů při výměně perforovaných kotoučů v jednotícím zařízení. To se dá nyní univerzálně používat a funguje velmi přesně. Navíc bylo vylepšeno kontrolní okénko pro osivo, takže zrna jsou při nastavování dávkovače lépe vidět.
To jsou detaily, které usnadňují práci obsluze, nastavení, údržbu a také každodenní rutinní práce.
Ponechali jsme stejnou rychlost setí, protože ji považujeme za ideální. Sejeme při 9 km/hod a dávkovací jednotka nám zajišťuje skvělé rozdělení osiva.”

Systém AirSpeed

Pro lokality se suchou černozemí, které se nachází například na Ukrajině, jsou optimální časová období pro setbu kukuřice základním předpokladem vysokých výnosů. Setba zpravidla začíná, jakmile má půda dostatečnou teplotu, tzn. výsevní horizont má minimálně 8 °C. V tu dobu jsou půdy většinou dobře nasyceny vodou, ale na povrchu jsou už suché. Cílem je perfektně oset pole za co nejkratší dobu, aby byl v každém případě zajištěn dostatek vody pro klíčení a tím dobré vzejití rostlin. Zde se plně uplatní vysoká výkonnost dávkovače AirSpeed.

Jednocení osiva funguje v zásadě na stejném principu a se stejnými komponentami jako u systému AirVac. Zrna jsou však přetlakem přitlačena na dávkovací kotouč a poté proudem vzduchu ve vystřelovací trubce aktivně vystřelena do secí brázdy. Tento princip dávkování jsme podrobně popsali již v jednom z předchozích čísel terraHORSCH (č. 20/2020).

Výhodou je, že aktivní přeprava osiva umožňuje velmi vysokou jízdní rychlost při konstantní přesnosti uložení. V praxi se zpravidla dosahuje rychlosti 13 až 15 km/hod. Za dobrých půdních a výsevních podmínek jsou možné i vyšší rychlosti, např. 16 až 18 km/h.

To potvrzuje i Kostiantyn Shytiuk, vedoucí provozu v Agrarholding Kernel na Ukrajině:

„Při setbě použijeme za sezónu celkem 57 strojů Maestro a vysejeme cca 184 000 hektarů kukuřice a slunečnice. Pracujeme také s osmi novými stroji Maestro 24 SX. Se systémem AirSpeed jsme u těchto strojů dosahovali průměrné pracovní rychlosti 18 km/h. Při pracovním záběru 18 metrů a dobré logistice při plnění osiva a hnojiva jsme tak ve směnném provozu zvládli oset až 430 hektarů denně.
Také při setbě slunečnice jsme při průměrné pracovní rychlosti 16 km/h dosahovali enormních denních výkonů. Přesnost systému AirSpeed se pořád pohybovala ve velmi dobrém rozmezí s variačním koeficientem od 14 % do 20 %. S Maestro 24 SX se dají relativně krátká optimální období pro výsev na Ukrajině lépe využít. Setbu jsme dokázali dokončit ještě předtím, než půdy příliš vyschly.“

Díky volbě mezi systémy AirVac a AirSpeed se dají stroje HORSCH Maestro optimálně přizpůsobit individuálním požadavkům.